Demonstratieproject

LE2AP is een demonstratieproject wat deel uit maakt van het LIFE-programma. Het LIFE-programma is een instrument van de Europese Commissie, voor extra financiering van initiatieven voor het milieu.

Duurzame in situ asfaltproductie

BAM Wegen heeft als visie dat wegenbouw groeit in de richting van een vervangingsmarkt waarin milieu­aspecten steeds zwaarder zullen gaan wegen en hinder voor weggebruikers en omwonenden tijdens werkzaamheden en gebruik zoveel mogelijk wordt voorkomen. Op basis van deze visie heeft BAM Wegen een onderzoekstraject gestart waarin asfalt wordt gefreesd en  gescheiden in grove mineraalfracties (grijze steen) en een fijne mastiekfractie. Deze componenten worden direct of na opwaardering gedoseerd bij de productie van nieuw asfalt bij lagere temperaturen. Randvoorwaarde is dat de uiteindelijke producten dezelfde functionele eigenschappen hebben als de huidige generatie asfaltmengsels. Door bij steeds lagere temperaturen asfalt te produceren met een hoog percentage recycling ontstaat een situatie waarin traditionele asfaltcentrales niet meer nodig zijn. Asfalt kan dan op het werk worden geproduceerd, waardoor transport van bouwstoffen tot een minimum beperkt kan blijven.

3D-weg

Vanuit deze visie is het beeld van de 3D-weg ontstaan. De 3D-weg focust op drie punten: Decibellen (reductie van verkeersgeluid), Duurzaamheid (met respect omgaan met de omgeving) en Doorstroming (hinder van verkeer beperken). De visie van BAM Wegen heeft een horizon van twintig jaar.

LIFE+ Subsidie

Om een goede stap te kunnen zetten in de richting van het einddoel, de 3D-weg, heeft BAM Wegen Europese subsidie aangevraagd. De Europese Commissie heeft deze zogenaamde LIFE+ subsidie in juli 2013 toegekend. De bijdrage vanuit Brussel bedraagt circa € 1,3 miljoen, een bedrag dat BAM voor het demonstratieproject verdubbelt. Het demonstratieproject heeft de naam LE2AP (Low Energy and Emission Asphalt Pavements) gekregen. Met de subsidie gaat BAM Wegen een kilometer deklaag aanleggen die voor minimaal 80% bestaat uit gerecycled asfalt, een geluidreductie heeft van minimaal 7 dB(A) en die geproduceerd is bij 80°C. De LIFE+ subsidie loopt tot medio 2017.

Horizontale recycling & duurzaamheid

BAM Wegen streeft naar het produceren van asfalt met een hoog percentage hergebruik. De functionele eigenschappen van dit hoog PR (partiële recycling) asfalt dienen gelijkwaardig te zijn aan de huidige asfaltsoorten. Alleen als dat het geval is kunnen nieuwe hoog PR mengsels de functie van weggenomen lagen volwaardig overnemen; dit wordt horizontale recycling genoemd. BAM Wegen heeft op laboratoriumschaal flinke stappen gezet in de richting van horizontale recycling. Met een internationale partner zijn onder meer diverse verjongingsmiddelen ontwikkeld. Het beste middel uit de proeven wordt nu gebruikt. Ook met betrekking tot het mengselontwerp zijn stappen gezet. Proefvakken moeten aantonen dat de mengsels uit het laboratorium goed produceerbaar en verwerkbaar zijn.

Verwachtingen

BAM Wegen is positief over het realiseren van de doelstellingen van LE2AP. Binnen de eigen organisatie heeft BAM Wegen op alle vakgebieden kennis in huis die nodig is om het  demonstratieproject tot een succes te maken. Natuurlijk is er veel te optimaliseren met als grootste uitdaging de productie van hoog PR asfalt bij 80°C. De ervaring die BAM Wegen heeft  opgebouwd met de ontwikkeling van LEAB zal hier echter zeker helpen. Met de LIFE+ subsidie zet BAM Wegen een flinke stap richting de realisatie van haar visie als vertaald in het concept van de 3D-weg.